Diller

STAJ BAŞVURULARI: 22 NİSAN-10 MAYIS 2019

Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin 2018-2019 Bahar dönemi zorunlu staj başvuruları, 22 Nisan - 10 Mayıs 2019 tarihleri arasında Gazetecilik Bölümü Staj Koordinatörlüğünden Arş. Gör. Erhan KILIÇ'a yapılacaktır. İLETİŞİM: 0424 237 00 00 (Dahili: 8831), e-mail: erhankilic@firat.edu.tr

Öğrencilerimizin staj başvurularını yapmadan önce mutlaka Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi staj yönergesini okuması önemle rica olunur. 

STAJ YÖNERGESİ

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUMU

 

 

ÖĞRENCİLERİMİZİN STAJ SÜRECİNDE YAPMASI GEREKENLER

 

İNTERNETTEN İNDİRİLMESİ GEREKEN BELGELER

1- Öğrenci Tarafından Doldurulucak Dilekçe

2- İşyeri Tarafından Doldurulacak Dilekçe

Not: İşyeri tarafından, Fakülteden öğrencinin staj yapacağına ilişkin bir belge istenilmesi durumunda lütfen Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Sekreteri Selami TEKATAŞ'a başvurunuz.

 

I. STAJ TAKVİMİ

1. Başvuru Tarihleri: 22 Nisan - 10 Mayıs 2019 

(Not: Süresi içinde getirilmeyen evraklar işleme alınmayacaktır.)

2. Başvuruların İlanı:  17 Mayıs 2019

3. İtiraz Süreci (Yeni Başvuru):  20 Mayıs - 31 Mayıs 2019     

4. Staj Defteri ve Stajyer Değerlendirme ve Ücret Belgesi Temini: 20 Mayıs - 31 Mayıs 2019 

(Mali İşler'den Mehmet Zülfü Er'den Alınacaktır.)

5. Staj Tarihleri: 1 TEMMUZ 2019 – 15 AĞUSTOS 2019 (30 İş Günü)

6. Staj Dosyası Teslimi:  16 Eylül - 27 Eylül 2019

NOT: Öğrencilerimizin staj işlemleri sadece yukarıda belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihler dışında staj işlemleri yapılmayacaktır. 

 

II. STAJ BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

1. İŞYERİ DİLEKÇESİ (Kaşeli ve İmzalı olarak işyeri tarafından doldurulacak),
 
2. BAŞVURU DİLEKÇESİ (Öğrenci tarafından doldurulacak),
 
3. İkametgah Belgesi, (E-devletten alınabilir)
 
4. Müstehaklık Belgesi (SGK’dan veya E-devletten alınabilir),
 
5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 
6. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf,
 
7. Öğrenci Belgesi.

Staj başvuruları, yukarıda belirtilen belgelerle eksiksiz bir şekilde 22 Nisan - 10 Mayıs 2019 tarihleri arasında Arş. Gör. Erhan KILIÇ'a şahsen yapılacaktır. 

 

III. STAJ SÜRECİNDE YAPILMASI GEREKENLER

 

Öğrencilerimiz staj yapacakları kurum/kuruluşları kendileri belirleyecektir. Staja başlamadan önce lütfen FÜ İletişim Fakültesi STAJ YÖNERGESİ'ni mutlaka okuyunuz. 

A) Staj Öncesi İşlemler

1. “Staj Defteri” ve “Stajyer Değerlendirme Belgesi” (GİZLİ BELGE) ve ''Ücret Belgesi'' temin edilecek. (Mali İşler’de Mehmet Zülfü Er'den alınacak.)

2. ''Sigorta Giriş Belgesi'' Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrenci İşleri'nden Selami TEKATAŞ'tan mail yoluyla veya şahsen talep edilecek ve staj yaptıkları kuruma teslim edilecek. 

3. İşyerinin talep etmesi durumunda, “Sigorta Yapılacağına Dair İlgili Makama Yazısı” Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrenci İşleri’nde Selami TEKATAŞ'tan temin edilebilir. 

B) Staj Sonrası İşlemler

1. “Staj Defteri” (Staj defterinin her sayfası kurum yetkilisi tarafından imzalanacaktır. İlk ve son sayfalar ise kurum yetkilisi tarafından imzalanıp kaşelenecektir.)

2.  “Stajyer Değerlendirme Belgesi”, (GİZLİ BELGE) (İşletmede yetkili kişi tarafından; doldurulacak, onaylanacak, kapalı zarfa konularak üzeri kaşelenecek.) 

3.  “Genel Değerlendirme Raporu” (Öğrencinin stajda yaptığı işleri ve görüşlerini anlatacağı rapor. Bu rapor öğrenci tarafından imzalanıp teslim edilecektir.)

Yukarıda belirtilen tüm belgeler staj takviminde belirtilen tarihler arasında Gazetecilik Bölümü Staj Koordinatörlüğü’nden Arş. Gör. Erhan KILIÇ'a teslim edilecektir. 

4. ''Ücret Belgesi'' İletişim Fakültesi Dekanlığına 19-22 Ağustos 2019 tarihleri arasında iletilecek. (Posta yoluyla veya şahsen)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SİGORTA VE ÜCRET BELGESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Sekreteri Selami TEKATAŞ tarafından yürütülecektir

İLETİŞİM: 0424 237 00 00 (Dahili: 8834), e-mail: stekatas@firat.edu.tr

 

1- Sigorta Belgesi ile İlgili Yapılması Gerekenler 

Sigorta Giriş Belgenizi 24 Haziran 2019 tarihinden itibaren Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Sekreteri Selami Tekataş'tan e-mail yoluyla veya şahsen talep etmeniz gerekmektedir. 

Örnek E-mail:

Kime: stekatas@firat.edu.tr

Konu: Sigorta Giriş Belgesi Talebi

Açıklama: Ad ve Soyad, Bölüm ile Sınıf bilgileri belirtilecektir. 

Öğrencilerimiz kendilerine iletilen Sigorta Giriş Belgesi’ni staj yaptığı kuruma teslim etmek zorundadır.

 

2- Ücret Belgesi ile İlgili Yapılması Gerekenler

Öğrencilerimiz staj defteri ile birlikte kendilerine verilecek staj yaptığı kurumun ücret verip vermeyeceğine dair belgeyi, staj yapacakları kuruma doldurtmak zorundadır. Ücret belgesinde yetkilinin imza ve kaşesi mutlaka olmalıdır. (TRT, Belediyeler, AA gibi Devlet kurumunda staj yapan öğrencilerimizin bu belgeyi doldurtmasına gerek yoktur. Sadece özel kurumlarda stajını yapan öğrencilerimizin bu belgeyi ilgili yetkili kişiye dolturtması gerekmektedir.)

Bu belgeyi öğrencilerimiz, 19-22 Ağustos 2019 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı, Malatya Yolu Kesikköprü Kampüsü, 23119 ELAZIĞ adresine posta yoluyla göndermek zorundadır. (Fax veya e-mail kabul edilmemektedir.)

NOT: Kamuda çalışan öğrencilerin, çalıştıklarını mutlaka Arş. Gör. Erhan KILIÇ'a bildirmeleri gerekmektedir. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                       STAJ UYGULAMA ESASLARI

Staj Öncesi Yapılacaklar

Madde 6 – Staj öncesi yapılacak işlemler aşağıda sıralanmıştır.

a. Staj prosedürünün işlemesi için uygun görülen takvim, dördüncü (4.) yarıyılının sonlarına doğru Staj Komisyonu tarafından ilan edilir.

b. Staj yapılacak kurum/kuruluşlar ve kontenjanları açıklanır.

c. Öğrenciler staj yapmak istedikleri kurum/kuruluşları bölüm başkanlığına bir dilekçe ile bildirir. Ayrıca kendi buldukları ve staj komisyonunca onaylanan yerlerde de staj yapabilirler.

d. Yapılan değerlendirme sonucunda öğrencilerin hangi kurum/kuruluşlarda hangi dönemde staj yapacakları ilan edilir.

e. Öğrenci, staj dönemi başlamadan ilgili bölümden onaylanmış staj defterini alarak ilan edilen tarihte ilgili kurum/kuruluşta stajına başlamak zorundadır (Stajla ilgili detaylı açıklamalar ayrıca staj defterinin arka sayfalarında yazılı olarak bulunmaktadır).

Staj Süresince Yapılacaklar

Madde 7 - Staj defteri Türkçe olarak kurallarına uygun şekilde doldurulur. Öğrenci, staj süresince Fakülte Staj Komisyonu tarafından tespit edilen staj sorularının tümünü cevaplamakla yükümlüdür. Staj defterinde, ilgili grup staj sorularının cevapları soru numara sırasına göre verilir. Ancak kurum yetkilileri tarafından gerekli bilgilerin gizlilik nedeniyle verilmemesi halinde, öğrenci ilgili soruyu nedenini belirterek cevaplamayabilir veya kendi bilgi, deneyim ve işletmede gördüklerine dayanarak cevap verme yolunu kullanabilir.

Madde 8 - Öğrenci, defteri işletmedeki staj süresi içinde doldurur. Çalışma süresince ve sonunda gerekli yerleri kurum/kuruluş yetkililerine onaylatır. Staj defterinin her sayfanın işletmedeki staj sorumlusu veya sorumluları tarafından imzalanması, ilk ve son sayfaların ise onaylı ve mühürlü olması gerekmektedir.

Madde 9 - Öğrenciler; pratik çalışma esnasında çalıştığı iş yerinin tüzük, yönetmenlik, yönerge ve disiplinli çalışma kurallarına aynen uymaya mecburdurlar.

Staj Sonrası Yapılacaklar 

Madde 10 – Stajyer değerlendirme belgesi, işletme tarafından doldurulur, onaylanır ve kapalı zarfa konur. Onaylayan işletme yetkilisinin ismi, unvanı ve görevi belge üzerinde açıkça belirtilmelidir. Kapalı zarf içindeki söz konusu belge Fakülteye gönderilir.

Madde 11 - Staj ile ilgili defter ve belgelerin, stajı izleyen eğitim-öğretim yarıyılının üçüncü haftası sonuna kadar Fakülte Dekanlığına ulaşması, öğrencinin sorumluluğundadır.

Madde 12 - Defterini kurallara uygun olarak yazmayan öğrencilerden stajı başarılı ise, defterini iki hafta içinde uygun hale getirmesi istenir. İstenilen düzenlemeyi süresi içinde yerine getirmeyen veya raporu reddedilen öğrenciler stajlarını yeniden yapmak zorundadırlar.

Madde 13 - Öğrenci staj sonunda staj defterine ilave olarak yaptığı işleri anlatan genel bir değerlendirme raporu düzenler ve görüşlerini üç (3) kopya olarak komisyona takdim eder.

 

 

 
 
Türkçe