Staj

Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin 2017-2018 Bahar dönemi zorunlu staj başvuruları, 24 Nisan - 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Gazetecilik Bölümü Staj Koordinatörlüğünden Arş. Gör. Hatice Ertürk'e yapılacaktır. Staj başvurusu için gerekli belgelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

Öğrencilerimiz Arş. Gör. Hatice Ertürk'e erturk@firat.edu.tr mail adresinden ulaşabilirler. 

 

YAZIN STAJLA İLGİLİ ÖĞRENCİLERİMİZİN YAPMASI

GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR:

 

27-29 Haziran 2018 tarihleri arasında Sigorta Giriş Belgesini, öğrencilerimiz Kütüphane Sorumlusu Selami Tekataş’ın stekatas@firat.edu.tr mail adresine (adınızı-soyadınızı yazarak Selami Bey’in mailine, mail attığınızda ve “Sigorta Giriş Belgesi göndereceksiniz” diye yazdığınızda) Sigorta Giriş Belgesi Selami Bey tarafından mail adresinize gönderilecektir. Mailinize gönderilen Sigorta Giriş Belgesi’ni öğrencilerimiz staj yaptığı kuruma teslim etmek zorundadır.

Selami Tekataş:  Tel: 0424 237 00 00 (Dahili: 8816)

AYRICA;

Öğrencilerimiz staj yaptığı kurumun ücret verip vermediğine dair belgeyi, kuruma doldurtacaktır. Ücret belgesinde yetkilinin imza ve kaşesi mutlaka olmalıdır. (TRT, Belediyeler, AA gibi Devlet kurumunda staj yapanların bu belgeyi doldurtmasına gerek yoktur. Sadece özel kurumda stajını yapanlar bu belgeyi doldurtup, okulumuza gönderecektir.) Kurumun doldurup imza ve kaşelediği bu belgeyi öğrencilerimiz, 13-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı, Malatya Yolu Kesikköprü Kampüsü 23119 ELAZIĞ adresine postayla göndermek zorundadır. (Fax ve mail kabul edilmemektedir.)

NOT: Memur olarak çalışan öğrencilerin, çalıştıklarını mutlaka Arş. Gör. Hatice Ertürk veya Selami Tekataş’a bildirmeleri gerekiyor.

 

Başvuru Belgeleri: 

ÖĞRENCİ TARAFINDAN DOLDURACAK DİLEKÇE

İŞYERİ TARAFINDAN DOLDURACAK DİLEKÇE

Not: İşyeri tarafından, Fakülteden öğrencinin staj yapacağına ilişkin bir belge istenilmesi durumunda lütfen Arş. Gör. Hatice Ertürk'e başvurunuz. 

 

I. STAJ TAKVİMİ

1. Başvuru Tarihleri: 24 Nisan - 11 Mayıs 2018 (Not: Süresi içinde getirilmeyen evraklar işleme alınmayacaktır.)

2. Başvuruların İlanı:  18 Mayıs 2018

3. İtiraz Süreci (Yeni Başvuru):  21 Mayıs - 31 Mayıs 2018     

4. Staj Defteri ve Stajyer Değerlendirme Belgesi Temini: 21 Mayıs - 31 Mayıs 2018 (Mali İşler'den Mehmet Zülfü Er'den Alınacaktır.)

5. Staj Tarihleri: 2 TEMMUZ 2018 – 10 AĞUSTOS 2018 (30 İş Günü)

6. Staj Dosyası Teslimi: 10 Eylül - 21 Eylül 2018

 

 
II. STAJ BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER
 
1. İŞYERİ DİLEKÇESİ (Kaşeli ve İmzalı olarak işyeri tarafından doldurulacak),
 
2. BAŞVURU DİLEKÇESİ (Öğrenci tarafından doldurulacak),
 
3. İkametgah Belgesi, 
 
4. Müstehaklık Belgesi (SGK’dan alınacak),
 
5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 
6. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf,
 
7. Öğrenci Belgesi.

 

 
III. STAJ SÜRECİNDE YAPILMASI GEREKENLER
 

Öğrencilerimiz staj yapacakları kurum/kuruluşları kendileri belirleyecektir. Staja başlamadan önce lütfen FÜ İletişim Fakültesi STAJ YÖNERGESİ'ni mutlaka okuyunuz. 

A) Staj Öncesi İşlemler

1. “Staj Defteri” ve “Stajyer Değerlendirme Belgesi” temin edilecek. (Mali İşler’de Mehmet Zülfü Er'den alınacak.)

2. İşyerinin talep etmesi durumunda, “Sigorta Yapılmıştır Belgesi” temin edilecek. (Gazetecilik Bölümü Öğrenci İşleri’nde Nurhan Murat'tan alınacak.)

B) Staj Sonrası İşlemler

1. “Staj Defteri” (Staj defterinin her sayfası kurum yetkilisi tarafından imzalanacaktır. İlk ve son sayfalar ise kurum yetkilisi tarafından imzalanıp kaşelenecektir.)

2.  “Stajyer Değerlendirme Belgesi”, (İşletmede yetkili kişi tarafından; doldurulacak, onaylanacak, kapalı zarfa konularak üzeri kaşelenecek.)

3.  “Genel Değerlendirme Raporu” (Öğrencinin stajda yaptığı işleri ve görüşlerini anlatacağı rapor. Bu rapor öğrenci tarafından imzalanıp teslim edilecektir.)

 

NOT: Yukarıda belirtilen tüm belgeler staj takviminde belirtilen tarihler arasında Gazetecilik Bölümü Staj Koordinatörlüğü’nden Arş. Gör. Hatice Ertürk'e teslim edilecektir. 

.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                       STAJ UYGULAMA ESASLARI

Staj Öncesi Yapılacaklar

Madde 6 – Staj öncesi yapılacak işlemler aşağıda sıralanmıştır.

a. Staj prosedürünün işlemesi için uygun görülen takvim, dördüncü (4.) yarıyılının sonlarına doğru Staj Komisyonu tarafından ilan edilir.

b. Staj yapılacak kurum/kuruluşlar ve kontenjanları açıklanır.

c. Öğrenciler staj yapmak istedikleri kurum/kuruluşları bölüm başkanlığına bir dilekçe ile bildirir. Ayrıca kendi buldukları ve staj komisyonunca onaylanan yerlerde de staj yapabilirler.

d. Yapılan değerlendirme sonucunda öğrencilerin hangi kurum/kuruluşlarda hangi dönemde staj yapacakları ilan edilir.

e. Öğrenci, staj dönemi başlamadan ilgili bölümden onaylanmış staj defterini alarak ilan edilen tarihte ilgili kurum/kuruluşta stajına başlamak zorundadır (Stajla ilgili detaylı açıklamalar ayrıca staj defterinin arka sayfalarında yazılı olarak bulunmaktadır).

Staj Süresince Yapılacaklar

Madde 7 - Staj defteri Türkçe olarak kurallarına uygun şekilde doldurulur. Öğrenci, staj süresince Fakülte Staj Komisyonu tarafından tespit edilen staj sorularının tümünü cevaplamakla yükümlüdür. Staj defterinde, ilgili grup staj sorularının cevapları soru numara sırasına göre verilir. Ancak kurum yetkilileri tarafından gerekli bilgilerin gizlilik nedeniyle verilmemesi halinde, öğrenci ilgili soruyu nedenini belirterek cevaplamayabilir veya kendi bilgi, deneyim ve işletmede gördüklerine dayanarak cevap verme yolunu kullanabilir.

Madde 8 - Öğrenci, defteri işletmedeki staj süresi içinde doldurur. Çalışma süresince ve sonunda gerekli yerleri kurum/kuruluş yetkililerine onaylatır. Staj defterinin her sayfanın işletmedeki staj sorumlusu veya sorumluları tarafından imzalanması, ilk ve son sayfaların ise onaylı ve mühürlü olması gerekmektedir.

Madde 9 - Öğrenciler; pratik çalışma esnasında çalıştığı iş yerinin tüzük, yönetmenlik, yönerge ve disiplinli çalışma kurallarına aynen uymaya mecburdurlar.

Staj Sonrası Yapılacaklar

Madde 10 – Stajyer değerlendirme belgesi, işletme tarafından doldurulur, onaylanır ve kapalı zarfa konur. Onaylayan işletme yetkilisinin ismi, unvanı ve görevi belge üzerinde açıkça belirtilmelidir. Kapalı zarf içindeki söz konusu belge Fakülteye gönderilir.

Madde 11 - Staj ile ilgili defter ve belgelerin, stajı izleyen eğitim-öğretim yarıyılının üçüncü haftası sonuna kadar Fakülte Dekanlığına ulaşması, öğrencinin sorumluluğundadır.

Madde 12 - Defterini kurallara uygun olarak yazmayan öğrencilerden stajı başarılı ise, defterini iki hafta içinde uygun hale getirmesi istenir. İstenilen düzenlemeyi süresi içinde yerine getirmeyen veya raporu reddedilen öğrenciler stajlarını yeniden yapmak zorundadırlar.

Madde 13 - Öğrenci staj sonunda staj defterine ilave olarak yaptığı işleri anlatan genel bir değerlendirme raporu düzenler ve görüşlerini üç (3) kopya olarak komisyona takdim eder.

 

 

Türkçe