Ölçme ve Değerlendirme

Sınav, ölçme ve değerlendirmeler; Üniversite Senatosu tarafından belirlenen yönetmeliklere göre yapılır. Her bir ders için, bir ara sınav ve bir final sınavı vardır. Sınavlar yazılı şekilde yapılır, bununla birlikte gerekli olursa sözlü veya uygulamalı olarak da yapılabilir. Ders ve her türlü uygulamanın öğretim bakımından değerlendirilmesi, kredi üzerinden yapılır.

Öğrencinin bir dersteki başarı notu, bağıl değerlendirme sistemi ile belirlenir. Bağıl değerlendirme sisteminin nasıl yapılacağı Senato tarafından tespit edilir. Sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin başarı notu, ara sınav notunun % 40’ı ile genel ve bütünleme sınav notunun % 60 katkısı alınarak belirlenir. Bu şekilde belirlenen puanın karşılığı olarak, öğretim elemanı tarafından; aşağıda katsayıları belirtilen başarı notlarından biri verilir:

       Başarı Notu      Katsayı

            AA                  4.00

            BA                  3.50

            BB                  3.00

            CB                  2.50

            CC                  2.00

            DC                  1.50

            DD                  1.00

            FF                   0.00

 

            B= Kredisiz dersler için başarılı,

            K= Kredisiz dersler için kalır,

            D= Devamsız,

            G= Girmedi,

            M= Muaf,

            S= Süren çalışma,

            E= Eksik (takip eden dönemin ders kayıt tarihine kadar düzeltilmeyen E notu FF’ ye dönüştürülür).

 

Bu harf başarı notlarına göre öğrencinin durumu aşağıdaki şekilde değerlendirilir:

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten alınan (DC) ve (DD) notları, bu dersin "koşullu" olarak başarıldığını gösterir.

c) (FF) notunu alan öğrenci, o dersi başaramamış sayılır ve aynı dersi verildiği ilk yarıyıl / yılda tekrarlar.

d) Muaf Sayma (M); bir yükseköğretim kurumundan yatay geçişle kabul edilen veya Öğrenci Seçme Sınavına girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri yükseköğretim programında almış oldukları ve ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kullanılır.

 

Türkçe