Languages

Internship

Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin 2016-2017 Bahar dönemi zorunlu staj başvuruları, 22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında Gazetecilik Bölümü Staj Koordinatörlüğünden Arş. Gör. Hatice Ertürk'e yapılacaktır. Staj başvurusu için gerekli belgelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

Başvuru Belgeleri: 

ÖĞRENCİNİN DOLDURACAĞI DİLEKÇE

İŞYERİNİN DOLDURACAĞI DİLEKÇE

Not: İşyeri tarafından, Fakülteden öğrencinin staj yapacağına ilişkin bir belge istenilmesi durumunda lütfen Arş. Gör. Hatice Ertürk'e başvurunuz. 

 

Staj Takvimi: 

Başvuru Tarihleri: 22-26 Mayıs 2017

Başvuruların İlanı: 2 Haziran 2017

İtiraz Süreci: 5 Haziran - 9 Haziran 2017     

Staj Defteri ve Stajyer Değerlendirme Belgesi Temini: 5 - 9 HAZİRAN 2017

Staj Dosyası Teslimi: 9-13 Ekim 2017

STAJ TARİHLERİ: 3 TEMMUZ 2017 – 11 AĞUSTOS 2017 (30 İş Günü)

 
Başvuru için İstenen Belgeler: 
 
1- İŞYERİ DİLEKÇESİ (Kaşeli ve İmzalı olarak işyeri tarafından doldurulacak),
 
2- BAŞVURU DİLEKÇESİ (Öğrenci tarafından doldurulacak),
 
3- İkametgah Belgesi, 
 
4- Müstehaklık Belgesi (SGK’dan alınacak),
 
5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 
6- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf,
 
7- Öğrenci Belgesi.

 

                                                 STAJ EVRAKLARI SÜRECİNDE İZLENECEK YOLLAR                                 

Öğrencilerimiz staj yapacakları kurum/kuruluşları kendileri belirleyecektir. Staja başlamadan önce lütfen FÜ İletişim Fakültesi Staj Yönergesi'ni okuyunuz. 

Staja gitmeden önce;

1- “Staj Defteri” ve “Stajyer Değerlendirme Belgesi” temin edilecek. (Mali İşler’de Mehmet Zülfü Er'den alınacak.)

2- İşyerinin talep etmesi durumunda, “Sigorta Yapılmıştır Belgesi” temin edilecek. (Gazetecilik Bölümü Öğrenci İşleri’nde Nurhan Murat'tan alınacak.)

Stajı tamamladıktan sonra; 

1- “Staj Defteri”,

2- “Stajyer Değerlendirme Belgesi”, (İşletmede yetkili kişi tarafından; doldurulacak, onaylanacak, kapalı zarfa konularak üzeri kaşelenecek.)

3- “Genel Değerlendirme Raporu” (Öğrencinin stajda yaptığı işleri ve görüşlerini anlatacağı rapor.)

dosya halinde, belirtilen tarihler arasında Gazetecilik Bölümü Staj Koordinatörlüğü’nden Arş. Gör. Hatice Ertürk'e teslim edilecek.

.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                       STAJ UYGULAMA ESASLARI

Staj Öncesi Yapılacaklar

Madde 6 – Staj öncesi yapılacak işlemler aşağıda sıralanmıştır.

a. Staj prosedürünün işlemesi için uygun görülen takvim, dördüncü (4.) yarıyılının sonlarına doğru Staj Komisyonu tarafından ilan edilir.

b. Staj yapılacak kurum/kuruluşlar ve kontenjanları açıklanır.

c. Öğrenciler staj yapmak istedikleri kurum/kuruluşları bölüm başkanlığına bir dilekçe ile bildirir. Ayrıca kendi buldukları ve staj komisyonunca onaylanan yerlerde de staj yapabilirler.

d. Yapılan değerlendirme sonucunda öğrencilerin hangi kurum/kuruluşlarda hangi dönemde staj yapacakları ilan edilir.

e. Öğrenci, staj dönemi başlamadan ilgili bölümden onaylanmış staj defterini alarak ilan edilen tarihte ilgili kurum/kuruluşta stajına başlamak zorundadır (Stajla ilgili detaylı açıklamalar ayrıca staj defterinin arka sayfalarında yazılı olarak bulunmaktadır).

Staj Süresince Yapılacaklar

Madde 7 - Staj defteri Türkçe olarak kurallarına uygun şekilde doldurulur. Öğrenci, staj süresince Fakülte Staj Komisyonu tarafından tespit edilen staj sorularının tümünü cevaplamakla yükümlüdür. Staj defterinde, ilgili grup staj sorularının cevapları soru numara sırasına göre verilir. Ancak kurum yetkilileri tarafından gerekli bilgilerin gizlilik nedeniyle verilmemesi halinde, öğrenci ilgili soruyu nedenini belirterek cevaplamayabilir veya kendi bilgi, deneyim ve işletmede gördüklerine dayanarak cevap verme yolunu kullanabilir.

Madde 8 - Öğrenci, defteri işletmedeki staj süresi içinde doldurur. Çalışma süresince ve sonunda gerekli yerleri kurum/kuruluş yetkililerine onaylatır. Staj defterinin her sayfanın işletmedeki staj sorumlusu veya sorumluları tarafından imzalanması, ilk ve son sayfaların ise onaylı ve mühürlü olması gerekmektedir.

Madde 9 - Öğrenciler; pratik çalışma esnasında çalıştığı iş yerinin tüzük, yönetmenlik, yönerge ve disiplinli çalışma kurallarına aynen uymaya mecburdurlar.

Staj Sonrası Yapılacaklar

Madde 10 – Stajyer değerlendirme belgesi, işletme tarafından doldurulur, onaylanır ve kapalı zarfa konur. Onaylayan işletme yetkilisinin ismi, unvanı ve görevi belge üzerinde açıkça belirtilmelidir. Kapalı zarf içindeki söz konusu belge Fakülteye gönderilir.

Madde 11 - Staj ile ilgili defter ve belgelerin, stajı izleyen eğitim-öğretim yarıyılının üçüncü haftası sonuna kadar Fakülte Dekanlığına ulaşması, öğrencinin sorumluluğundadır.

Madde 12 - Defterini kurallara uygun olarak yazmayan öğrencilerden stajı başarılı ise, defterini iki hafta içinde uygun hale getirmesi istenir. İstenilen düzenlemeyi süresi içinde yerine getirmeyen veya raporu reddedilen öğrenciler stajlarını yeniden yapmak zorundadırlar.

Madde 13 - Öğrenci staj sonunda staj defterine ilave olarak yaptığı işleri anlatan genel bir değerlendirme raporu düzenler ve görüşlerini üç (3) kopya olarak komisyona takdim eder.

 

English